Наукові публікації асистента Х.О. Лози

 • Аветіков Д.С. Аналіз результатів морфологічного дослідження процесу загоювання післяопераційних шкірних ран у залежності від використання шовного матеріалу / Д.С. Аветіков, Х.О. Лоза // Матеріали IV з’їзду Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. – Київ, 15 травня 2015. – С. 123-124.
 • Аветіков Д.С. Біохімічна характеристика післяопераційного раневого процесу шкіри у залежності від способу фіксації країв рани / Д.С. Аветіков, Х.О. Лоза // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Том 15, випуск 3 (51). – С. 153-156.
 • Аветіков Д.С. Вплив різних видів шовних матеріалів на показники вільнорадикального окиснення ліпідів у гомогенаті шкіри щурів / Д.С. Аветіков, Х.О. Лоза, І.Я. Криницька // Щоквартальний науково-практичний журнал: Клінічна стоматологія. Тези доповідей VІІ науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». – Тернопіль, 2015 р. № 3-4 (12-13). – С. 83.
 • Аветіков Д.С. Доцільність застосування медикаментозного ультрафонофорезу в комплексному лікуванні патологічних рубців голови та шиї / Д.С. Аветіков, С.О. Ставицький // ІІ з’їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів: матеріали з’їзду, 13-14 травня 2011р. – Київ, 2011. - С.281-283.
 • Аветіков Д.С. Клінічна характеристика стану рубцево-змінених тканин шкіри після операції / Д.С. Аветіков, Х.О. Лоза, С.О. Ставицький та ін. // Клінічна хірургія. – 2016. – № 4 (885). – C. 61-63.
 • Аветіков Д.С. Морфологічна характеристика ранніх етапів післяопераційного раневого процесу шкіри у залежності від способу фіксації країв рани / Д.С. Аветіков, Х.О. Лоза, І.І. Старченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Том 15, випуск 1 (49). – С. 149-152.
 • Аветіков Д.С. Морфологічні особливості процесу загоювання післяопераційних шкірних ран у залежності від використання шовного матеріалу / Д.С. Аветіков, Х.О. Лоза // Стоматологічні новини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми стоматології» присвяченої 90-річчю з дня народження доктора медичних наук, професора Евальда Яновича Вареса. – Львів, 2015. – Випуск 14. – С. 8.
 • Аветіков Д.С. Переваги і недоліки існуючих методик профілактики утворення патологічних рубців / Д.С. Аветіков, Х.О. Трапова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2013. – Том 13, випуск 3 (43). – С. 10-12.
 • Аветіков Д.С. Порівняльна характеристика ефективності методів профілактики утворення патологічних рубців / Д.С. Аветіков, Х.О. Трапова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2013. – Том 13, випуск 2 (42). – С. 18-21.
 • Аветіков Д.С. Порівняльний аналіз методик профілактики утворення патологічних рубців / Д.С. Аветіков, Х.О. Трапова // Український медичний альманах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні можливості стоматології». – Луганськ, 2013. – Т.16, №1. – С. 9-11.
 • Аветіков Д.С. Сучасні аспекти патогенезу та профілактики утворення патологічних рубців / Д.С. Аветіков, Х.О. Трапова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т.1, №2. – С. 44-47.
 • Аветиков Д.С. Анализ эффективности современных методов профилактики образования патологических рубцов / Д.С. Аветиков, К.О. Лоза // The European scientific and practical congress «Global scientific unity 2014». – Prague, 26-27 September 2014. Volume 2. – Р. 46-49.
 • Аветиков Д.С. Преимущества и недостатки существующих методов профилактики образования патологических рубцов / Д.С. Аветиков, К.О. Трапова // Стоматология славянских государств. Материалы VI международной научно-практической конференции. – Белгород, 2013. – С. 14-15.
 • Патент на корисну модель 84183, Україна, МПК А61В 19/00. Спосіб інтраопераційної профілактики утворення патологічних рубців голови та шиї / Аветіков Д.С., Ставицький С.О., Розколупа О.О., Трапова Х.О. - № u 201205747; заявл. 23.04.2013; опубл. 10.10.2013. – Бюл. № 19. – 4 с.
 • Патент на корисну модель 110405, Україна, МПК A61L 24/00, A61L 33/18. Спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях / Лоза Х.О., Бондаренко В.В., Ставицький С.О., Аветіков Д.С., Лоза Є.О. – № u 201603210; заявл. 28.03.2016; опубл. 10.10.2016. – Бюл. № 19. – 3 с.
 • Деклараційний пат. Україна, МПК А61L 24/00 А61L 33/18. – № u 201603210; заявл. 28.03.2016; позитивне рішення 05.07.2016.
 • Трапова Х.О. Оптимізація інтраопераційного методу профілактики утворення патологічних рубців / Х.О. Трапова. // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист». Матеріали X міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених. – Чернівці, 2013. – Випуск 15. – С. 305.
 • Трапова Х.О. Порівняльний аналіз методик профілактики утворення патологічних рубців / Х.О. Трапова. // Тези доповідей науково-практичної конференції лікарів-інтернів, магістрів та клінічних ординаторів 21 травня 2013 року «Актуальні питання клінічної медицини». – Полтава, 2013 р. – С. 96-97.
 • Experimental-morphological substantiation of expediency to use the skin glue «Dermabond» for postoperative wound closure / [D. Avetikov, K. Loza, I. Starchenko et al.]. // Georgian Medical News. – 2015. – V.244-245, №7-8. – P.90-93.